منشور اخلاقی

کد مطلب:  50
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

منشور اخلاقی

 منشور اخلاقي
ما كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان همدان رسيدن به اهداف سازمان و خدمت به مردم را وظيفه خود مي دانيم
و بر اين باوريم كه:
*خدمات خوب ما موجب رفاه و آسايش زندگي مردم و تقويت روابط بين ما و آنان مي گردد و از اين رو سعي مي كنيم خود را با خواسته هاي  مشتريان هماهنگ سازيم
* كاركنان شركت به عنوان ارزشمندترين منبع به حساب مي آيند لذا ترديدي در اثر گذاري پندار ،رفتار و كردار آنها به مراجعين نداريم
* نظم و آراستگي ، وقت شناسي و آمادگي جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و مشتركين را سرلوحه تمام امور خويش مي دانيم
*آموزش ، دانش حرفه اي و همچنين تجربه ، از ضروريات است بنابراين با يادگيري و به روز نگهداشتن دانش ، توانايي و شايستگي هاي كاري خود  را افزايش ميدهيم
*فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهاي تعالي سازمان ميدانيم
* از طريق ارتقاي كيفيت در رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط كار خود كوشا هستيم
* با توجه به اهميت انرژ‍‍ي برق ،جهت صيانت از منابع كشور ،در ترويج الگوي صحيح مصرف كوشا  هستيم.